Juridische informatie

Definities

 • Uitgever van de site: eigenaar en / of bedrijf dat de online software heeft geïmplementeerd.
 • Directeur de publication : Directeur van de uitgever: eindgebruiker van de online software (de eigenaar of manager van de entiteit gepresenteerd door de online software).
 • Site Operator: eindgebruiker van de online software (de eigenaar of manager van de entiteit gepresenteerd door de online software).
 • De site: resultaat van het gebruik van de online software.
 • Webmaster: technisch manager van de online software bij de uitgever van de site en / of bij de eindgebruiker van de online software.
 • Site-gebruiker: internetgebruiker die verbinding maakt via internet en / of consultant, met behulp van … de online software.
 • Hosting: gereserveerde serverruimte, die is verbonden met internet en die de site online beschikbaar en bruikbaar maakt.
 • Online Software: software die is geproduceerd en / of geïmplementeerd namens de eigenaar en / of beheerder van de gepresenteerde entiteit.

Juridische informatie

 • Directeur van publicatie :
  • Benaming : Camping LE CORMORAN
  • Verantwoordelijke voor het systeem  : Frédéric Blet
  • Adres van het hoofdkantoor  : 2 rue Le Cormoran, 50480 Ravenoville-Plage
  • Tel. : (+33) 02.33.41.33.94
  • Email adres : lecormoran@wanadoo.fr
  • RCS : 393 043 351 000 13
  • SIREN : 393 043 351
 • Oprichter en webmaster van de website
  • Benaming : Jordane Iadadaine
  • Adres : 2 rue Auguste Nicolas, 14000 Caen
  • Tel. : 06.59.76.11.24
 • Développeur du site
  • Bneaming : Théo Baës
  • Adres : 19 rue André Pailheret, 35 000 Rennes
  • Tel. : 06.68.75.32.04
 • Herbergen van de site: OVH SAS, een naamloze vennootschap met een kapitaal van € 10.069.020, met hoofdkantoor te 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Frankrijk, geregistreerd onder nummer 424 761 419 RCS Lille Métropole 424 761 419 00045

Intellectuele eigendom en auteursrecht © :

De hele site is onderworpen aan de Franse en internationale wetgeving inzake auteursrecht en intellectueel eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor iconografische en fotografische documenten. Geen onderdeel van deze site mag worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, gepubliceerd, verzonden, vervormd, uitgezonden of verspreid op welke wijze ook, in welke drager dan ook, gedeeltelijk of geheel, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever en van de redacteur van de website, behalve voor de pers en / of privé-gebruik en onder voorbehoud van de eerbiediging van de intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten. Met betrekking tot privégebruik is alleen kopiëren en verzenden voor persoonlijk, privé en niet-commercieel gebruik toegestaan. Bovendien geldt voor elke kopie of bij gebruik van de hele of een deel van de inhoud van deze site, dat er niets mag worden vervalst, gewijzigd of veranderd op welke wijze dan ook en de vermelding “COPYRIGHT CAMPING LE CORMORAN’ dient te allen tijde vermeld te worden, net als – ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN “, dit alles leesbaar geschreven. Anders behoudt zich de uitgever en / of verantwoordelijke voor de site het recht voor om elke inbreuk op hun intellectuele eigendomsrechten.aan te pakken en te vervolgen.

Hoe zit het met linken naar de Site :

Het maken van linken naar deze website

Het is geautoriseerd om een ​​hypertekstkoppeling tot stand te brengen die naar de startpagina van de site verwijst, op voorwaarde dat de site waarnaar de link verwijst, in een ander browservenster worden geopend. Het is verboden, tenzij uitdrukkelijke toestemming van de uitgever van de Site, on een diepte link te creëren naar de inhoud van de site, met uitzondering van de startpagina. De gebruikte informatie mag alleen voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt; elk gebruik voor commerciële of reclamedoeleinden is uitgesloten. Belangrijk! Deze machtiging is niet van toepassing op websites, die informatie verspreiden van een controversiële, pornografische, xenofobe aard of die de gevoeligheid van het grootste aantal gebruikers en de moraliteit in grotere mate ondermijnen. Voor ander gebruik, raadpleegt u de uitgever van de site. Bovendien, met betrekking tot externe sites die hyperlinks naar deze Site kunnen bevatten, kan noch de uitgever noch de verantwoordelijke voor publicatie aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van dergelijke sites. Deze site is niet verantwoordelijk voor dergelijke websites die linken naar deze site, we hebben geen controle hierop, geen goedkeuring gegeven en zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud, advertenties, producten of andere items die beschikbaar zijn op of via deze sites.

Linken naar andere sites

De verantwoordelijkheid van de uitgever en de publicatiedirecteur van de Site kan niet worden aangewend onder een site van derden waartoe u via deze Site toegang zou hebben. We hebben geen middelen om de inhoud van deze sites van derden te controleren, die zelf volledig onafhankelijk opereren. Bovendien betekent het bestaan van een link tussen deze Site en een site van een derde partij niet, dat we op enigerlei wijze de inhoud van deze site en het gebruik van deze gelinkte site goedkeuren. Bovendien is het uw verantwoordelijkheid om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat uw computerapparatuur en de site worden besmet door onder andere met een of meer “virussen”, “Trojaans paard”, “wormen”, “spyware” of andere Digitale “parasieten”.

Nominatieve, niet-nominatieve informatie, andere informatie en bescherming van persoonsgegevens :

Belangrijkste voorwaarden :

Er wordt geen persoonlijke informatie verzameld op deze Site zonder uw medeweten. Er wordt geen persoonlijke informatie overgedragen aan niet-partner-derden en / of niet geëtiketteerd door de uitgever of publicatiedirecteur van de site. De verzamelde persoonlijke gegevens zijn nodig om uw verzoeken te behandelen in de beste omstandigheden van kwaliteit en snelheid. In overeenstemming met de wet n ° 78-17 van 06 januari 1978 met betrekking tot de informatica, de bestanden en de vrijheden, hebt u het recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van de persoonlijke gegevens die u toebehoren. Om dit te doen, hoeft u alleen maar het verzoek in te dienen via 1 van de contact opties met ons, zoals vermeld op de startpagina van deze Site (postadres, telefoon, fax, enz.) Of via het contact formulier, via e-mail gekoppeld aan deze website.

Uitgangspunten voor de werking van de communicatiemiddelen van de site :

Functie “Nieuwsbrief”

De e-mailadressen, die onder deze functie zijn geregistreerd, worden uitsluitend opgeslagen voor verzending door de exploitant en / of de uitgever van deze site. Informatie van verschillende aard van de natuurlijke of rechtspersonen die zich bij deze site hebben geregistreerd, zijn uitsluitend bedoeld voor de mailinglijst van deze Site.

Formulieren (‘bestellen’, ‘contact met ons opnemen’, ‘offerte’, ‘gratis terugbellen’ etc.

De informatie en e-mailadressen die worden verzameld als onderdeel van deze functie worden niet overgedragen of doorgegeven aan derden en dienen alleen om uw verzoeken met een maximale servicekwaliteit te verwerken.

Berichtensysteem

E-mailadressen verzameld via e-mail worden niet overgedragen of doorgegeven aan derden. We zullen geen persoonlijke gegevens over u vrijgeven aan derden, die u kunt communiceren via e-mail, die is gekoppeld aan deze site. Alle verzamelde informatie wordt alleen gebruikt om zo efficiënt mogelijk op u te reageren. Bovendien is deze site niet bedoeld om vertrouwelijke informatie van u te ontvangen. Dientengevolge en met uitzondering van de hierboven genoemde persoonsgegevens, ongeacht de vorm van informatie die u ons via berichten zult communiceren, zullen deze op geen enkele manier als vertrouwelijk worden behandeld. Daarom geeft hun loutere overdracht door u ons het recht deze te gebruiken, reproduceren, distribueren, wijzigen of verzenden met het doel uw verzoek te verwerken.

Aard van de informatie op deze site en beperking van aansprakelijkheid :

De uitgever van de Site en / of de publiciteitsbeheerder van de Site spant zich naar best vermogen in om de nauwkeurigheid en actualisering van alle informatie die zich op de Site bevindt en / of verspreidt, te verzekeren. Ze behouden zich het recht voor om op elk moment en zonder kennisgeving de inhoud te corrigeren. De uitgever en de eind verantwoordeljjke voor publicatie van deze site kunnen echter niet instaan voor de nauwkeurigheid, actualisering of volledigheid van de informatie, die op deze site beschikbaar wordt gesteld. Derhalve, en met uitzondering van directe schade die het gevolg is van een ernstige of opzettelijke fout van de uitgever of de persoon die verantwoordelijk is voor de publicatie van deze site, kunnen deze op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden. Geen aansprakelijk voor het volgende :

  • Voor elke onnauwkeurigheid, het niet precies omschrijven, of weglating betreffende informatie beschikbaar op deze site,
  • Voor enige schade die voortvloeit uit een frauduleuze inbreuk door een derde partij, resulterend in een wijziging van de informatie of elementen die op deze Site beschikbaar worden gesteld,

En in het algemeen voor alle schade, direct of indirect, ongeacht de oorzaken, oorsprong, aard of gevolgen, zelfs als de uitgever en de uitgever van deze site op de hoogte zouden zijn geweest van de mogelijkheid van dergelijke schade, veroorzaakt vanwege iemands toegang tot de Site of de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot deze Site, inclusief alle schade of virussen die uw computerapparatuur of andere eigendommen kunnen infecteren, en / of medewerking te verlenen  aan wat voor informatie dan ook leidend direct of indirect naar deze Site.

De elementen van deze Site of wat voor Site dan ook, worden aangeboden “in de staat zoals het is” zonder enige vorm van garantie, impliciet of expliciet. De uitgever en de uitgever van deze site bieden geen garantie, impliciet of expliciet, relatief, zonder beperking, tot hun marktwaarde of geschiktheid voor een bepaald doel.

Statistische gegevens :

Om u beter van dienst te kunnen zijn, meten wij het aantal bekeken pagina’s, het aantal bezoeken, evenals de activiteit van bezoekers op de Site en de frequentie van hun terugkeer. Voor dit doel gebruiken we de technologie van “cookies”. De gebruikte cookies bevatten: een unieke identificatiecode, willekeurig gegenereerd en de datum van uw laatste bezoek. U kunt deze cookies weigeren of verwijderen zonder enige invloed te hebben op uw navigatie op de Site. Ten slotte worden de IP-adressen met betrekking tot de uitgevoerde raadplegingen en de “cookies” niet bewaard na de bewaartermijnen die wettelijk zijn toegestaan door de Franse wetgeving.

Met dank aan

Implementatie, ontwerp, realisering en onderhoud van de site: Jordane Iadadaine et Théo Baës – Website gemaakt via WordPress CMS (https://fr.wordpress.com/).